• 0212 541 25 53
 • 0533 050 77 58
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pzt Cuma 09:00 20:00

ISO 50001 Danışmanlık

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

 • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
 • Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
 • Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.
 • Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
 • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
 • İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.
 • Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
 • Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.

ISO 50001 Yönetim Sisteminin Avantajları

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kuruluşların enerji tüketimini, karbon emisyonlarını ve enerji maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olabilir. Küresel enerji tüketicilerinin zihniyetini ve krizden krize yaklaşımın ötesine geçerek enerji yönetimini günlük organizasyon uygulamalarına dahil eden sürekli bir iyileştirme çerçevesi oluşturmak için enerjiyi nasıl yönettiklerini değiştirebilir. Standart, sadece bir tesis veya operasyon zamanındaki bir anlık görüntüye değil, enerjinin sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Ayrıca, kuruluşlar, enerji verimliliği ile ilgili ölçülebilir sonuçlarla, verilerin desteklediği sürekli enerji iyileştirmesine odaklanmaktadır.

 • Enerji verimliliği, kullanım, tüketim ve yoğunluk dahil olmak üzere enerji performansını artırın
 • Enerjinin sistematik yönetimi yoluyla enerji maliyetlerini, sera gazı emisyonlarını ve diğer çevresel etkileri azaltın
 • Kuruluşun sürdürülebilir enerji yönetim sistemleri uyguladığını, enerji kullanımının temelini tamamladığını ve enerji yoğunluklarını sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ettiğini gösterin
 • Kuruluşları, daha az atık (hem zaman hem de malzeme), artan verimlilik, verimlilik ve maliyet tasarrufu ile sonuçlanan yönetim ve operasyonel süreçleri geliştirmeye teşvik etmek
 • Artan işyeri katılımıyla sermaye dışı enerji iyileştirmelerini teşvik edin
 • Enerji tüketen varlıkların daha iyi kullanılmasını sağlayın
 • Enerji kaynağı yönetimi şeffaflığını ve farkındalığını desteklemeye yardımcı olun
ISO 50001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, her tip ve büyüklükte organizasyonun, özel ya da kamu kuruluşlarının, hizmet ya da üretim sektöründe faaliyet gösteren her kuruluşun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur. Enerji bağlantılı çalışan kuruluşları ise doğrudan ilgilendirmektedir.

Enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek...

Enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri oluşturması ve bu doğrultuda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

 • Maliyetlerin azalmasında,
 • Sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde
 • Sürdürülebilir çevre katılımının gösterilmesinde
 • Bir politika oluşturma ve bu nasıl işlediğini gözlemlemede,
 • Fix hedeflerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde katma değer oluşturur.

ISO 50001 baz enerji tüketiminizi anlamınızı sağlayacak süreçlerin uygulanmasında, aksiyon planların oluşturulmasında, enerji performans göstergelerinin ortaya çıkmasında, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesinde avantaj ve kontrol sağlar.

ISO 50001 EYS kurulumu için aşağıdaki aşamaları ve süreleri öngörebiliriz.

ISO 50001 danışmanlığı kapsamında aşağıdaki kalemlerin üzerinden geçilmektedir:

-Kapsamın belirlenmesi

-Çalışanlara ve ilgili taraflara güvenlik farkındalığı eğitiminin verilmesi

-Boşluk analizi, işletmenin var olan durumunun belirlenmesi

-Enerji politikasının oluşturulması

-EYS için gerekli kaynakların atanması

-EYS için planlamanın çıkarılması

-Yasal gereksinimlerin belirlenmesi

-Enerji tüketimlerinin belirlenmesi

-Enerji tüketimi verilerinin toplanması

-Enerji performansıyla ilgili hedeflerin belirlenmesi

-Enerji performansıyla ilgili iyileştirmelerin belirlenmesi

-EYS sistemi ile ilgili politika, prosedür, talimatların oluşturulması, var olanların güncellenmesi

-İç denetimin gerçekleştirilmesi

-Yönetim gözden geçirmenin gerçekleştirilmesi

Neden ISO 50001

 • ISO 50001 kanıtlanmış bir standarttır. Uygulaması, enerji kullanımının azalmasına, verimlilik ve rekabet gücünün artmasına neden olur. 
 • ISO 50001 iş dostudur. ISO 50001 standardını benimseyen kuruluşlar,% 10 veya daha fazla başlangıçtaki enerji iyileştirmelerini gerçekleştirmekte ve çoğunlukla operasyonlarda düşük maliyetli veya ücretsiz değişikliklerle net maliyet tasarrufu elde etmektedir. Çok uluslu şirketlerin önemli bir kısmı, diğer ISO yönetim sistemi standartlarına (ör. ISO 9001 ve 14001) zaten aşinadır, bu da özel sektör alım ve sürdürülebilirlik stratejilerine entegrasyon potansiyelini önemli ölçüde güçlendirmektedir. 
 • ISO 50001 zaten dünya çapında kabul görmektedir. Standart, iklim azaltmalarını desteklemek için sağlam ölçüm ve doğrulama ile enerji tasarrufu için kabul edilen ve güvenilir bir araçtır.
 • Standart, iklim taahhütlerinin yerine getirilmesinde şeffaf bir ilerleme sağlar. COP21 gündemi, uluslararası iklim taahhütlerine yönelik ilerlemeyi ölçmek için küresel olarak ilgili ve şeffaf kriterler çağrısında bulundu. 50'den fazla ülke ile ortaklaşa geliştirilen uluslararası bir standart olan ISO 50001 bu ihtiyacı karşılamaktadır. IS0 50001 için tamamlayıcı politikalar ve programlar Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Komisyonu gibi kilit pazarlarda zaten mevcuttur. Mevcut programlar ile yeni yerel ve uluslararası iklim taahhütleri arasında doğrudan bağlantılar kurulabilir. 
 • Uygulama, değişimi ve etkileri kalıcı kılar. ISO 50001, kuruluşların enerji verimliliğine yönelik basit bir proje tabanlı yaklaşımın ötesine geçmelerine yardımcı olur. Şirketler stratejik enerji yönetimini bütüncül bir iş uygulaması olarak gömerek, enerji verimliliği fırsatlarının sürekli olarak gerçekleştirilmesini ve enerji kazanımlarının zaman içinde kalıcı olmasını ve büyümesini sağlar.
Enerji Yöneticisi

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

Kamu Binaları: 10.000 m2 üzeri kapalı inşaat alanı veya 250 TEP üzeri yıllık enerji tüketimi olan kamu binaları Enerji Yöneticisi bulundurmak / hizmeti almak ve 10 yılda bir Detaylı Enerji Etüdü yaptırmak yükümlülüğündedir.

Ticari Hizmet Binaları: 20.000 m2 üzeri kapalı inşaat alanı veya 500 TEP üzeri yıllık enerji tüketimi olan ticari ve hizmet binaları Enerji Yöneticisi bulundurmak / hizmeti almak ve 4 yılda bir Detaylı Enerji Etüdü yaptırmak yükümlülüğündedir.

Endüstriyel İşletmeler: 1.000 TEP üzeri yıllık enerji tüketimi olan işletmeler Enerji Yöneticisi bulundurmak yükümlülüğündedir. Ayrıca 5.000 TEP üzeri yıllık enerji tüketimi olan işletmeler 4 yılda bir Detaylı Enerji Etüdü yaptırmak yükümlülüğündedir.

ISO 50001 Sertifikaya giden yol

ISO 50001'e göre sertifikalandırma için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir.

ISO 50001 Sertifikası
 • Enerji yönetim sisteminin kapsamının tanımlanması
 • Enerji politikasının oluşturulması ve işgücü ile iletişim
 • Enerji yönlerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi
 • Enerji tüketicilerinin belirlenmesi ve izlenmesi
 • Enerjiyle ilgili süreçlerin belirlenmesi, optimizasyonu ve dokümantasyonu
 • Enerji denetimlerinin performansı ve yönetim incelemeleri
 • Enerji tasarrufu potansiyellerinin belirlenmesi
 • Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi
ISO 50001 enerji yönetim sistemi danışmanlığı hakkında sizlere yardımcı olabiliriz. ISO 50001, enerji yönetim sistemlerinin kurulduğu, işletildiği ve sürekli olarak iyileştirildiği bir standarttır. Bu standart, enerji verimliliğini artırmak, enerji maliyetlerini düşürmek ve çevresel etkileri azaltmak için bir çerçeve sağlar.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi danışmanlığı, bir danışmanımızın şirkete enerji yönetimi sürecini kurma ve uygulama konularında yardımcı olmasıdır. Danışmanlarımız genellikle ISO 50001 standardı hakkında uzmanlık ve deneyime sahiptir ve şirketlerin enerji kullanımını analiz eder, enerji hedefleri belirler ve enerji yönetimini iyileştirme stratejileri geliştirir.

Enerji yönetim sistemi danışmanlığı, şirketlerin ISO 50001 gerekliliklerine uygunluk sağlamasına yardımcı olur ve enerji verimliliğini artırmak için önerilerde bulunur. Ayrıca, şirketlerin enerji tüketimi, enerji maliyetleri ve çevresel etkileri izlemeleri ve raporlamaları için gereken süreçleri kurmalarına da yardımcı olur.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi danışmanlarının başarılı bir enerji yönetimi planı oluşturmalarına ve sürdürülebilir enerji kullanımı ve tasarrufu sağlamalarına yardımcı olma hedefleri vardır.

Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya ISO 50001 enerji yönetim sistemi danışmanlığı hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız, uzmanlık gerektiren bu konuda size yardımcı olabilecek YYS danışmanlık firmamız ile iletişeme geçebilirsiniz.

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.