• 0212 541 25 53
 • 0533 050 77 58
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pzt Cuma 09:00 20:00

YYS

yys belgesi

YYS DANIŞMANLIĞI

Firmaların gümrük işlemlerinin; başlatılması ve belgelerin oluşturulması aşamasında, beyanname tescili öncesinde, cari işlemler esnasında ve beyannameler kapatıldıktan sonra (dosyalamadan önce) bir dizi kontrol mekanizması kurmaları, bu mekanizmanın nasıl işleyeceğinin, kontrol unsurlarının neler olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir.

Firma kendi dışında bir Denetim firması (Gümrük Müşavirlik firmaları, YGM vb. gibi) ile hizmet alımı yöntemiyle bu denetimi gerçekleştirebilecektir.

Firmada Kontrollerin ve denetimlerin yapılabilmesi için personelinizin yetkin hale gelmesi; gümrük işlemleri konusunda gerekli eğitimleri alması önem arz etmektedir. Bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilmekte, yerinde inceleme esnasında birimlerin hazır olup olmadıkları anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu durumda Müfettişler bazen sorular sorarken bazende sertifika veya eğitim katılım belgelerini istemektedir. Biz bu belgeleri düzenleyip verebiliriz.

Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve bunun sağlanması için gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak gerekiyor.

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin yerinde izleme ve gümrük işlemlerinin geriye dönük kontrolü”

Yerinde izleme sırasında, sertifika sahibince dönem içerisinde gerçekleştirilen gümrük işlemleri de geriye dönük olarak Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen sonradan kontrole ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kontrol edilir.

Bu bağlamda YYS danışmanlığı kapsamında yaptığımız hizmetlere kısaca değinecek olursak;

1-      Gümrük mevzuatı konusunda eğitim verilmesi,

2-      Firmanın yaptığı cari işlemlerin anlık ve geriye dönük olarak kontrol edilip raporlanması,

3-      Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanması,

4-      3 yılda bir yenilenecek olan soru formunun güncellenmesi,

5-      Firmaya yys ve gümrük mevzuatı kapsamında genel danışmanlık hizmeti verilmesi

yys belgesi
Nedir Bu Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Kim için Gerekli, Faydaları nelerdir?

Ülkemizde; üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya, döviz getirmeye çalışanlar ve ülkemizin kalkınmasında en önemli rolü oynayan herkes için Türkiye’nin sanayicisi üreticisi ihracatçısı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sınırları kaldırıyor. Bu düzenleme ile ticarette yeni bir dönem başlıyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyada 46 ülkede geçerli olan ve üreticiye, ihracatçıya imtiyazlanmış bir konum sağlayan bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün esas hedefi; uluslararası ticaret zincirinde güvenliğin sağlanmasıdır. Statü bu amaçla gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, mali yeterliliğe ve güvenlik standartlarına  (ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi vb)sahip firmalara veriliyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip üretici ve ihracatçı firmaların ilk avantajı yerinde gümrükleme, bu uygulama ile eşyanın ihracata yönelik gümrük işlemleri firmanın kendi tesislerinde kolaylıkla yapılıyor. İhracat ürünü, ihracat gümrük idaresine getirilmeden doğrudan çıkış gümrük ihalesine sevk ediliyor.

Böylece izin sahibi firmanın gümrüğe gelmesine ve gümrükte beklemesine gerek kalmıyor. Kendi tesisinde güvenle işlemlerini gerçekleştiren firma, hem zamandan hem de operasyon maliyetlerinden tasarruf ediyor.
İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün sağladığı diğer avantaj birisi ise İzinli Gönderici;

İzinli Göndericide ise; firma gümrük işlemlerini kendi tesislerinde kolayca yapıyor. Aracı herhangi bir gümrüğe gitmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk ediyor. İzinli gönderici teminatıyla, büyük bir taşıma ağına sahip olmayan ihracatçılar, KOBİ’ler hızlı, kolay ve güvenli ticaret yapabiliyorlar.

İZİNLİ ALICI YETKİSİ

İzinli alıcı eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde sonlandıran kişidir.

 

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi (Yerinde Gümrükleme) ile almış olan ve onaylanmış firmaların mallarıyla ilgili gümrük işlemlerini, bu işlemleri firmaların gümrük idaresi yerine, kendi tesislerinde gerçekleştirmesidir.

Bu hakka yalnızca “Yetkilendirilmiş Yükümlü” belgesine sahip ve uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları sağlayan kuruluşlar faydalanabilmektedir.

İhracatta, yerinde gümrükleme ile beraber eşyanın ihraç işlemlerini taşıyıcı firmanın kendi lokasyonunda (tesislerinde) basite indirgenmiş yöntem ve kurallar çerçevesinde yapılmasıyla, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesi sağlanmaktadır.

İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ

Yerinde Gümrükleme İthalatçının Tesisi İzinli Alıcı İzinli Alıcının Tesisi Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerini kendi tesislerden veya izinli alıcı tesislerinden yapabilme

İthalatta yerinde gümrükleme, eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin bu tesislerde yapılmasıdır.

YEŞİL HAT UYGULAMASI

İhracatta Yerinde Gümrüklemenin Sağladığı Kolaylıklar
•   Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemleri tesislerden yapabilme imkanı sağlanmıştır       
(Yeşil Hat).
•   2 saatlik «kontrol türü» bildirim süresi esas alınmıştır.
•   Güvenli depolama alanında inceleme olanağı sağlanmıştır.
•   Eşyanın ihracata hazır olduğunun bildirilmesinden sonra muayeneye tabi tutulacak eşyanın
muayenesine 3 saat içinde başlanması esas alınmıştır.
•   Önceden bildirilmesi koşuluyla mesai saatleri dışında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•   Dahilde işleme rejimi kapsamı eşyaya ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin uygulanmaması
sağlanmıştır.
•   İhracat beyannamesinin tescili ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından
eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil
edilmesi mümkün kılınmıştır.
•   Gerekli şartların sağlanmış olması, ilgili koşulların yerine getirilmiş olması, her türlü önlemin
alınmış olması, taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karı asgari düzeyde
emniyet ve güvenlik önleminin alınmış olması ve aksi bir bildirim yapılmaması koşuluyla eşyanın
mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı tesislerden  çıkışı sağlanmıştır.

İthalatta Yerinde Gümrüklemenin Sağladığı Kolaylıklar
•    
Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerin tesislerden yapılabilmesi sağlanmıştır (Yeşil Hat).
•  
  Üretime hızlı geçişi sağlamak üzere işlemleri en geç 48 saat içinde tamamlanacak eşya için tesiste taşıt üstünde işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    
2 saatlik kontrol türü bildirim süresi esas alınmıştır.
•    
Varış bildirimini takiben azami 15 dakika içinde boşaltma izninin verilmesi sağlanmıştır.
•    
Önceden bildirim koşuluyla mesai saatleri dışında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    
Eşyanın ithaline ilişkin beyanname, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından işlem yapılacak gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.
•    
İzinli alıcıya mühür kırma yetkisi verilmiştir.
•    
Mührü kırılan eşyanın güvenli depolama alanında 20 gün bekletilmesine olanak sağlanmıştır.
•    
Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    
Konteynerlerin ve büyük hacimli eşyaların kapalı alan koşulu olmaksızın tesiste bekletilmesi sağlanmıştır.
•    
Eşyanın ithalata hazır olduğunun bildirilmesinden sonra muayeneye tabi tutulacak eşyanın muayenesine 3 saat içinde başlanması esas alınmıştır.
•    
Muayeneye tabi tutulacak eşya güvenli depolama alanında bekletilerek, muayeneye tabi tutulmayacak eşya için güvenli depolama alanından çıkışına vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasıyla izin verilmiştir.
•    
İzin kapsamı eşya ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin dışında tutulmuştur.
•    
Güvenli depolama alanında bulunan eşya elleçleme faaliyetine tabi tutulabilmesi sağlanmıştır.
•    
İzinli alıcının aynı taşıma aracına birden fazla tesiste boşaltma yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    
Yurt içinde taşıma aracının değiştirilmesine izin verilmiştir.
•    
A ve B sınıfı onaylanmış kişilerin eşyasının izinli alıcının tesisine taşınabilmesi sağlanmıştır.
•    
İlgili şartların yerine getirilmesi koşuluyla izinli alıcı yetkisi kapsamında eşya mühürsüz olarak getirilebilir

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahiplerine Doğrudan ve Dolaylı Faydaları

 • Gümrük idaresiyle daha iyi ilişkiler ve işbirliği artışı.
 • Piyasada güvenilir kişi olarak tanınma ve daha çok tercih edilme.
 • İş ilişkileri içinde olunan kişileri daha iyi tanıyabilme.
 • Sevkiyatlardaki gecikmelerde azalma.
 • Daha ileri düzeyde planlama.
 • Daha fazla müşteri sadakati.
 • Emniyet ve güvenlik açıklarından kaynaklı vakalarda azalış.
 • Hırsızlık vakalarında ve kayıplarda azalma.
 • Mala zarar veriliş vakalarında azalış.
 • Çalışanları daha iyi tanıyabilme.
 • Tedarik zinciri ortakları arasında güvenilirlik ve iletişim artışı.
 • Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin artması.
 • Sigorta masraflarının azalması.

KİMLER YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE SAHİP OLABİLİR?

 • Ticari Kayıtlar İzlenebilir,
 • Mali Yeterliliğe sahip,
 • Güvenilir,
 • Emniyet ve Güvenlik Kriterlerini sağlayan,
 • En az üç (3) yıldır faaliyette bulunan,
 • 1 yılda 100 adet beyan etmiş olan (İthalat, İhracat, Antrepo, Transit, T1 Beyanı)
 • Uzman personel istihdam eden,
 • ISO 9001 ve ISO 27001 belge sahibi,
 • Soru Formu Ek-2 doldurmuş olan (96 soru) (Her yıl Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince denetlerek güncellenir.)
 • Yerinde inceleme değerlendirme “Ek-7” formundan yeterli puanın alan,
 • 3 Yıllık YMM Mali yeterlilik raporu verebilen,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinden belirtilen Adli Sicil Kayıtları olmayan,
 • Vergi ve SGK borcu olmayan,
 • Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları sahip olabilir,
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni için;  “Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikasına sahip kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari 5 milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak şartıyla” yerinde gümrükleme izni verilir. İthalat için bu tutar 20 milyon ABD Dolarıdır.

Duyuru:
15.08.2017 Tarihinden İtibaren Onaylanmış Kişi Statü Belgesi A, B Ve C Sınıfı Yerine Tek Tip Olarak Verilecek.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ayrıca

Bu hizmetlerle ilgili Danışmanlık Talep Edebilirsiniz.


A- EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ ve TÜM GÜMRÜK İŞLEMLERİ
B- VERGİ-RESİM VE FONLAR
C- MENŞE-TARİFE-KIYMET-ROYALTİ LİSANS
D- GV-KDV-ÖTV-DV-KKDF-FONLAR
E- MUAFİYETLER-ŞARTLI MUAFİYETLER
F- STANDARDİZASYON VE İZİNLER
G- İTHALAT REJİM KARARI VE UYGULAMALARI
H- GEÇİCİ İTHALAT-BEDELSİZ İTHALAT
I- İHRACAT REJİM KARARI VE UYGULAMALARI
İ- İHRACAT TEŞVİKLERİ
J- YATIRIM TEŞVİKLERİ
K- SERBEST BÖLGELER
L- AB MEVZUATI- ULUSLARARASI TİCARET ANLAŞMALARI
M- TÜRK PARASININ KIYMETİ KANUNU-KAMBİYO MEVZUATI
N- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE MEVZUATI-TÜRK CEZA YASASI
O- ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ MEVZUATI
P- TIR MEVZUATI
R- TRANSİT MEVZUATI
S- İLİGİLİ KURUMLARIN MEVZUATI (Ekonomi - Maliye – Sağlık – Sanayi- Ulaştırma – İçişleri – Tarım- Çevre Bakanlıkları-Hazine Müsteşarlığı-Savunma Sanayi-Atom Enerjisi Kurumu-Telekominikasyon Kurumu-TSE- ve diğer ilgili kurumlar)

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.