YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

DİĞER BASİTLEŞTİRİLMİŞ UYGULAMALAR

123) EKSİK BEYAN USULÜ NEDİR?

Beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmeden beyanda bulunulmasıdır. Beyannamenin sarı veya kırmızı hatta işlem görmesi halinde bu belgeler, beyannamenin yeşil hatta işlem görmesi halinde ise eksik belge tamamlama formu, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gümrüğe getirilmelidir. Bu süre ilgili gümrük müdürlüğünce 3 aya kadar uzatılabilmektedir.

124) EKSİK BEYAN USULÜNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Eksik beyan usulünden, tüm yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri ayrıca başvuruda bulunulmasına gerek kalmaksızın ve ek koşullar aranmaksızın sertifikanın geçerli olduğu süre boyunca yararlanabilirler.

125) EKSİK BEYAN USULÜNE GÖRE SONRADAN GETİRİLEBİLECEK BELGELER NELERDİR?

Eksik beyan usulü sadece aşağıdaki belgeler için uygulanabilir.

• Fatura, • A.TR Dolaşım Belgesi,

• Menşe ispat belgeleri,

• Teslim şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi,

• İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu, • Vergilendirmeyi doğrudan etkileyen diğer belgeler.

126) KISMİ TEMİNAT NEDİR?

Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde işlem gören eşya için ithalat vergilerinin tamamı yerine sadece %10’u oranında teminat alınmasına yönelik bir kolaylıktır. Ancak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin özel tüketim vergisi için Bakanlıkça belirlenecek haller dışında kısmi teminat uygulamasından yararlanılamaz.

127) KISMİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kısmi teminat uygulamasından, tüm yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri ayrıca başvuruda bulunulmasına gerek kalmaksızın ve ek koşullar aranmaksızın sertifikanın geçerli olduğu süre boyunca yararlanabilirler.

128) GÖTÜRÜ TEMİNAT NEDİR?

Götürü teminat, sertifika sahibi için belirlenmiş tutardaki teminatın her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın 1 yıl süreyle kullanılabilen bir teminat türüdür.

129) GÖTÜRÜ TEMİNAT UYGULAMASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bu uygulamadan, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri bu uygulama için başvurmaları ve istenilen tutarda banka veya özel finans kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubunu ibraz etmeleri koşuluyla faydalanabilirler.

130) GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Başvurular; • Yetkilendirilmiş yükümlü başvurusu sırasında yetkili Bölge Müdürlüğüne veya,

• Daha önceden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmış ise sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne,

• Götürü Teminat yetkisi Başvuru Formu doldurularak yapılır.

131) GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRLERİ NELERDİR?

GÖTÜRÜTEMİNAT YETKİSİNİN KAPSAMI Teminat Gösterilecek Kamu Alacağı Götürü Teminat Türü Gümrük Antrepo Rejimi Dâhil Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler GTR1 Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler. GTR2 Gümrük Antrepo Rejimi Hariç Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler GTR10 Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler. GTR20

132)GÖTÜRÜ TEMİNAT UYGULANMASINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN VERİLECEK TEMİNAT NASIL BELİRLENİR?

Götürü teminat yetkisi için verilmesi gereken teminat tutarı, başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıllık süre içerisinde yapılan teminatlı işlemlerin toplam tutarının %10’udur. Ancak bu toplam tutardan bağımsız olarak verilmesi gereken teminat tutarının alt ve üst limitler bulunmaktadır. Bu limitler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Götürü Teminat Tutarı Alt Limit Üst Limit GTR1/GTR10 250.000 Avro 2.000.000 Avro GTR2/GTR20 75.000 Avro 2.000.000 Avro Götürü teminat tutarları başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.

133) GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİNİN GÜNCELLENMESİ GEREKİR Mİ?

Götürü teminatın geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu yetkinin kullanılmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde geçerlilik süresinin bitimine 1 ay kala yeniden başvuruda bulunularak yetkinin güncellenmesi sağlanmalıdır. Hesaplanan teminat tutarının bir önceki teminat tutarından fazla çıkması halinde aradaki fark için ek teminat mektubu veya daha yüksek tutarda yeni bir teminat mektubu verilmesi gerekir. Hesaplanan tutarın bir öncekinden daha düşük çıkması halinde ise, daha önce verilmiş olan teminat mektubu yerine daha düşük tutarlı yeni bir teminat mektubunun verilmesi mümkündür. Daha önce üst limitlerden verilmiş teminat mektubunun verilmesi durumunda ise, güncelleme başvurusunda bulunulmasına gerek yoktur.

134) ONAYLANMIŞ İHRACATÇI KİMDİR?

İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı düzenleme izinlerinden en az birine hak kazanmış kişilere onaylanmış ihracatçı denilmektedir.

135) BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM KAPSAMINDA A.TR DÜZENLEME VE VİZE ETME İZNİ NEDİR?

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni, kişinin A.TR dolaşım belgelerini yetkili kuruluşa onaylatma zorunluluğu olmadan kendisinin düzenleyebilmesi ve düzenlediği A.TR dolaşım belgelerini gümrük idaresine ibraz etmek zorunda kalmadan dolaşım belgesine konu eşyayı ihraç edebilmesine olanak sağlayan bir kolaylıktır.

136) BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM KAPSAMINDA A.TR DÜZENLEME VE VİZE ETME İZNİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başvurudan önceki bir yıl içerisinde en az 50 adet A.TR dolaşım belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış olan yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne hak kazanmış kişiler, talep etmeleri halinde, bu izinden faydalanabilirler.

137) BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM KAPSAMINDA A.TR DÜZENLEME VE VİZE ETME İZNİ HANGİ DURUMLARDA ASKIYA ALINIR?

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izninin kullanımında 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin bu izne ilişkin usul ve esaslarına uyulmak zorundadır. Bu usul ve esaslara aykırı davranılması halinde;

• İzin sahibi ilk iki ihlalde yazılı olarak uyarılmaktadır,

• İkinci uyarıyı takip eden 3 yıl içerisinde ihlalin tekrar gerçekleştirilmesi halinde, bu izin 6 ay süreyle askıya alınmaktadır,

• 6 aylık askıya alma süresinin sona ermesinitakipeden3 yıl içerisinde yeniden ihlalde bulunulması halinde, izin bu sefer 2 yıl süreyle askıya alınmaktadır.

138) EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA BEYANI/EUR. MED FATURA BEYANI DÜZENLEME İZNİ NEDİR?

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı düzenleme izni, kişinin serbest ticaret anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette, fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı kapsamında, ihracat eşyasına ilişkin herhangi bir kıymet sınırlaması olmaksızın karşı ülkede tercihli tarife uygulanmasına olanak sağlayan bir kolaylıktır.

139) EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA BEYANI/ EUR.MED FATURA BEYANI DÜZENLEME İZNİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başvurudan önceki bir yıl içerisinde aynı eşyanın en az 50 adet EUR.1 veya EUR.MED dolaşım belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış olan yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne hak kazanmış kişiler, talep etmeleri halinde, bu izinden faydalanabilirler.