YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Gümrüklü Antrepolar Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetlerimiz YGM

01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmeliğin 26. maddesi ile antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aranan şart ve nitelikler Ek-80’de yeniden düzenlenmiştir.

Gümrük Yönetmeliği Ek-80’in “I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER” bölümünde, antrepo açılış izni aşamasında;

-Antrepo işleticisi firmaya ait ISO 9001 Kalite Belgesi zorunluluğu getirilmiştir.,

Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri;

 AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

 AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini,

 AN3, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

 AN4, antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

 AN5, Gümrük Yönetmenliğinin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata   uygunluğunun incelenmesi

 AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili

kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

 AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibari ile tespitini,

 AN8, genele antrepoya eşya giriş çıkış tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili

kurumlarcayapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

 AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini kapsar.Geçici İthalat Rejimine İlişkin

Tespit İşlemleri

 

Geçici İthalat Rejimine İlişkin  Tespit İşlemleri

 

GC1, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat ambalaj maddeleri, özel

nitelikil eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini,

 

GC2, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol,

test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük

Bölgesi’nden ihraç edildiğinin tespitini kapsar.

 

GK1 gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini kapsar.

 

NK1 eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanımına tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.

 

DR1 dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edilecek işlemlerin tespitini kapsar.

 

Menşe Mavzuatına ilişkin Tespit İşlemleri

 

SK1, ibraz edildiği ithalatçı  ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1/EUR MED Dolaşım Belgeleri ile EUR1/EUR MED

Dolaşım Sertifikaları ve /veya Fatura beyanları / EUR MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

 

INF4, itahalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde

kontrollerinin yapılarak, INF4 Bilgi formu düzenlenmesine yönelik işelmelerin yapılmasını,

 

ATI, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaretmevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için ATR

Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin teşvik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 13 üncü

maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, ihracatı ve Yatırımları teşvik mevzuatıhükümleri

ve ithalat rejiminin mahrecine iade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen t,cari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe

kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini,

 

EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini, kapsar

 

Onaylanmış Kişi Satüsüne İlişkin Tespit İşlmeleri

 

OK1, oanylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini kapsar.

 

GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRLERİ NELERDİR?

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİNİN KAPSAM

Götürü Teminat Türü

Gümrük Antrepo Rejimi

Dâhil

 

Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat Hükümlerinin uygulanabileceği Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler Dâhil

 

GTR1

 

Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat Hükümlerinin uygulanabileceği Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

 

GTR2

Gümrük Antrepo Rejimi

Hariç

 

Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat Hükümlerinin uygulanabileceği Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair Vergiler

 

GTR10

Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat Hükümlerinin uygulanabileceği Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair Vergiler.

 

GTR20

 

 

 

1. ANTREPO VE TÜRLERİ
1.1. Antrepo Nedir?
1.2. Antrepo Çeşitleri
1.3. Antrepo İşleticilerin Yükümlülükleri
1.3.1. Başvuru İçin Aranacak Belgeler
1.3.2. Başvurunun İncelenmesi
1.3.3. Teminat ve Taahhütname
1.3.4. Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgeleri ve Harçlarının Tahsili
1.3.5. Gümrüğe Karşı Sorumluluk
1.3.6. Antrepo İşleticileri Tarafından Uyulması Zorunlu Hususlar
1.3.7. Antrepolarda Aranacak Şart ve Nitelikler
1.3.8. Antreponun Devri
1.3.9. Sahiplerinin İsteği Üzerine Antreponun Kapatılması
1.3.10.İznin Geri Alınması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2. ANTREPO EŞYA İŞLEMLERİ
2.1. Antrepodaki Eşya İşlemleri
2.1.1.İzinle Antrepoya Konulabilecek Eşyalar
2.1.2. Antrepo Stok Kayıt ve İşlemleri
2.1.3. Yıllık Sayımlar
2.1.4. Antrepoda Karıştırma ve Montaj İşlemleri
2.2. Eşyanın Gümrüğe Sunulması
2.3. Kesin Çıkış, Basitleştirilmiş Usul ve Geçici Çıkış
2.4. Antrepolar Arasında Eşya Nakli
2.5. Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devri
2.6. Ortak Depolama
2.7.İhraç Ürünleri
2.8. Tarım Ürünleri
2.9.İşleme Faaliyetleri Yapılabilecek Antrepo Tipleri
2.10.İşleme Faaliyetine Tabi Tutulan Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya
2.11.İşleme Faaliyetine Tabi Tutulan Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşya
2.12. Aynı Antrepoya Konulabilecek Eşya
2.13. Rejimlere Geçişlerde Uygulanacak Hükümler
2.14. Eşyanın Antrepoda Kalabileceği Süre
2.15. E Tipi Antrepoya Konulacak Eşyaya İlişkin Özel Hükümler
2.16. Antrepo Beyannamesinin Kapatılması
2.17. Yıl Sonu Muvazene İşlemleri
2.18. Fuar ve Sergi Yerlerine İlişkin Özel Hükümler
2.19. Gerçek Kişilerin Cezai Sorumluluğu
2.20. Gümrük Memurlarının Sorumlu Olmayacağı Hâller

3. SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ
3.1.Serbest Bölge Nedir?
3.1.1. Serbest Bölgelerin Kuruluş Amaçları
3.1.2. Serbest Bölgelerin İşlevi
3.1.3. Ülkemizde Bulunan Serbest Bölgeler
3.1.4. Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisine Katkıları
3.1.5. Serbest Bölgeye Giriş İzin Belgesi ve Görev Kartı
3.2. Serbest Bölge Çalışma Esasları
3.2.1. Serbest Bölge Çalışma Saatleri, Giriş ve Çıkışların Kontrolü
3.2.2. Serbest Bölgeye İhraç Edilen Mallar
3.2.3.İthal Edilen Mallar ve Transit/Aktarma Mal Taşımacılığı
3.3. Bölgeye Mal Giriş ve Çıkışı
3.3.1. Malların Girişi
3.3.2. Malların Çıkışı
3.3.3. Yatırım ve Tesis Safhasında Malların Girişi ve Bu Malların Daha Sonra Çıkarılması
3.3.4. Malların Satılması veya Devri
3.3.5. Bölge İçi Mal Satışları
3.3.6. Malların Fiilî Giriş-Çıkışı Yapılmadan Alım-Satımı(Transit Ticaret)
3.3.7. Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan veya Özel Düzenek/Yapı Gerektiren Mallar
3.3.8. Serbest Bölge ile Diğer Varış Yerleri Arası Mal Akımı
3.3.9. Serbest Bölgedeki Mallardan Sorumluluk
3.4. Serbest Bölgelerde Kambiyo, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
3.4.1. Kambiyo
3.4.2. Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
3.5. Serbest Bölgelerde Yükleme ve Boşaltma Hizmetleri İle Diğer Hizmetler
3.5.1. Yükleme ve Boşaltma Hizmetleri
3.5.2. Diğer Hizmetler
3.6. Serbest Bölgelerde Depolama Faaliyetleri
3.6.1. Esaslar
3.6.2. Uygulama

 

Referanslarımızdan Bazıları ile ilgili görseller

Gümrüklü Antrepolar Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetlerimiz

YYS, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği  Tekstil , Otomotiv,  Lojistik , Kimya, Enerji, Gıda ve  sektörlerinde tecrübeli kadrosu ile Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri, Nihai Kullanım, Basitleştirilmiş Usul Uygulamaları Ve Diğer Gümrük İşlemlerinin Doğru Olarak Uygulanmasını Sağlamak ve antrepo hizmetleri gibi konularda 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği hizmetleri vermektedir.

Fiyat Teklifi İçin Bizi Arayınız