0 212 541 25 53

ISO 9001 Kalite Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Kalite Belgesi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, EN 15038 Çeviri Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi, Helal Belgesi, Haccp Belgesi, CE İşareti (Avrupa Ürün Uygunluk Belgesi) ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ YÖNETİMİ, FSC Belgesi Orman, GLOBALGAP Belgesi...

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri;

 

 AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

 

AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini,

 

AN3, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

 

AN4, antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

 

AN5, Gümrük Yönetmeliği’nin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata   uygunluğunun incelenmesi

 

AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili

kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

 

AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibari ile tespitini,

 

AN8, genele antrepoya eşya giriş çıkış tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili

kurumlarcayapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

 

AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçme işlemlerinin tespitini kapsar.Geçici İthalat Rejimine İlişkin

Tespit İşlemleri

 

Geçici İthalat Rejimine İlişkin  Tespit İşlemleri

 

GC1, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat ambalaj maddeleri, özel

nitelikil eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini,

 

GC2, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol,

test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük

Bölgesi’nden ihraç edildiğinin tespitini kapsar.

 

GK1 gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini kapsar.

 

NK1 eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanımına tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.

 

DR1 dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edilecek işlemlerin tespitini kapsar.

 

Menşe Mavzuatına ilişkin Tespit İşlemleri

 

SK1, ibraz edildiği ithalatçı  ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1/EUR MED Dolaşım Belgeleri ile EUR1/EUR MED

Dolaşım Sertifikaları ve /veya Fatura beyanları / EUR MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

 

INF4, itahalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde

kontrollerinin yapılarak, INF4 Bilgi formu düzenlenmesine yönelik işelmelerin yapılmasını,

 

ATI, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaretmevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için ATR

Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin teşvik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 13 üncü

maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, ihracatı ve Yatırımları teşvik mevzuatıhükümleri

ve ithalat rejiminin mahrecine iade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen t,cari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe

kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini,

 

EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini, kapsar

 

Onaylanmış Kişi Satüsüne İlişkin Tespit İşlmeleri

 

OK1, oanylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini kapsar.

 

 

GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRLERİ NELERDİR?

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİNİN KAPSAM

Götürü Teminat Türü

Gümrük Antrepo Rejimi

Dâhil

 

Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat Hükümlerinin uygulanabileceği Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler Dâhil

 

GTR1

 

Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat Hükümlerinin uygulanabileceği Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

 

GTR2

Gümrük Antrepo Rejimi

Hariç

 

Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat Hükümlerinin uygulanabileceği Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair Vergiler

 

GTR10

Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat Hükümlerinin uygulanabileceği Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair Vergiler.

 

GTR20