YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ

36) İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME NEDİR?

İhracatta yerinde gümrükleme eşyanın ihracata yönelik gümrük işlemlerinin; firmanın kendi tesislerinden yapılarak, ihracat eşyasının ihracat (iç) gümrük müdürlüğüne getirilmeden, aracın firmanın tesislerinde mühürlenerek doğrudan çıkış (sınır) gümrük idaresine sevk edilmesi esasına dayanır.

37) KİMLER İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİNE SAHİP OLABİLİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış ve başvuru yılından bir önceki yıl ve bizzat kendisi asgari 5 Milyon Dolar tutarında fiili ihracat yapmış ve eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olan ihracatçı firmalar ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olabilir. Başvuru sahibi şirketin dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları gibi aracı kuruluşlar üzerinden yaptığı ihracat tutarları bu koşulun sağlanmasında dikkate alınmaz. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanamayan kişilerin bu kolaylıktan yararlanması mümkün değildir.

38) BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Başvurular yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ile onaylanmış ihracatçı yetkisi başvuru formu doldurularak; Yerinde Gümrükleme Aracı kendi tesislerinde mühürleme Eşyayı ihracat (iç) gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme

Başvuru yetkilendirilmiş yükümlü başvurusu sırasında yapılıyorsa, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunun yapıldığı Bölge Müdürlüğüne veya,

• Daha önceden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmış ise sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne yapılır.

39) HANGİ EŞYA İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLEMEZ? 

Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya,

• Bakanlıkça belirlenerek duyurulacak diğer eşya, Bu izin kapsamında ihraç edilemez. Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ihracının yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli izinler alınmalıdır.

40) İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMINDA “RİSKLİ EŞYA”TAŞINABİLİR Mİ?

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihraç eşyasının “riskli eşya” olması halinde, bu eşya yalnızca kapsamlı teminatı, yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı kapsayan izinli göndericilere taşıtılabilir.

41) İZİN KAPSAMI TESİSLER NASIL BELİRLENİR?

İzin kapsamında işlem yapılacak tesisler aşağıdaki şekilde belirlenir;

• İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak istenen tesisler başvuru sırasında belirtilir.
• Belirtilen tesislerin emniyet ve güvenlik koşullarına uygun olup olmadığı gümrük idaresince incelenir.
• İnceleme sonucunda uygun bulunan tesislerden izin kapsamında işlem yapılmasına izin verilir.

42) BAŞKASINA AİT TESİSLER İZİN KAPSAMINDA KULLANILABİLİR Mİ?

Sadece grup ihracatçısı olan (yani aynı gruba bağlı imalatçılar adına ihracat yapan) ve yetkilendirilmiş yükümlü olmaya hak kazanmış firmalar, aynı gruba bağlı yetkilendirilmiş yükümlü olan grup imalatçılarının tesislerini, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına aldırmak üzere başvuruda bulunabilir. Örneğin; bir Holding bünyesinde 5 tane grup imalatçısı ve bu 5 imalatçının ihracat işlemlerini gerçekleştiren 1 tane grup ihracatçısı bulunuyor. Grup imalatçılardan 3’ü yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahipse, yetkilendirilmiş yükümlü olmaya hak kazanmış grup ihracatçısı bu 3 grup imalatçısının tesislerini, bu tesisleri kendi ihracatta yerinde gümrükleme iznine aldırmış olmak koşuluyla, bu izin kapsamında kullanabilecektir. Taşıyıcının izinli gönderici olması durumunda, ihracatçının talep etmesi halinde ihracat eşyasının yüklenmesi, taşıma aracının mühürlenmesi ve sınır gümrüğüne sevkiyatın başlatılması işlemleri taşıyıcının izinli gönderici yetkisi kapsamındaki tesislerinde de gerçekleştirebilir. Ancak, bu durumda işlemler ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında değil, izinli gönderici yetkisi kapsamında gerçekleştirilir. Aynı gruba bağlı olan ve aynı tesis içerisinde yerleşik olan birden fazla grup imalatçısı, her birinin ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması koşuluyla, o tesis içeresinde bulunan güvenli alan veya güvenli park alanlarını ortak bir şekilde kullanabilirler.

43) İZİNDE YER ALAN TESİSLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İzin kapsamında işlem yapılacak tesislere ilave yapılması veya bu tesislerin izin kapsamından çıkarılması her zaman mümkündür. Ancak, sertifikanın veriliş tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılan tesis ilave edilmesi talepleri kabul edilmeyecektir. İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde değişiklik aşağıdaki şekilde yapılır;
 

• Tesis eklenmesinin talep edilmesi halinde, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne başvurulur. Yerinde inceleme yapacak sonradan kontrol

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü görevlisi görevlendirilmek üzere başvuru Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe iletilir.

• Taşıması gereken koşulları kaybeden veya artık kullanılmayacak olan tesislerin, izin kapsamından çıkarılması talebinin firma tarafından gümrük idaresine bildirilmesi üzerine, bu tesisler ilgili bölge müdürlüğünce izin kapsamından çıkarılır.

44) İZİNDE YER ALAN TESİSLERDE GÜVENLİ ALAN/PARK ALANI DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, TESİS İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMINA NASIL ALINIR?

 İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisin ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında da kullanılmak istenilmesi halinde, sadece ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak güvenli alan ya da güvenli park alanına bakılır. İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisin ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında da kullanılmak istenilmesi durumunda ve tesis içerisindeki güvenli alan ya da güvenli park alanının değiştirilmek istenilmesi halinde, bu alanlar Bölge Müdürlüğünce incelenir.

45) İZİN KAPSAMINDA HANGİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDEN İŞLEM YAPILABİLİR?

İzin kapsamında işlemler, tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve gümrük müdürlüğünün işlem hacmi göz önünde bulundurularak başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen gümrük müdürlüklerinden yapılabilir. İzin kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, gümrük idaresi tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir.

46) İZİN KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ ALAN NEDİR?

Güvenli alan, ihracat eşyasının beyannamenin tescilinden sonra ve araca yüklenip sevk edilmesinden önce bulundurulacağı izin kapsamı tesislerde bulunması zorunlu bir alandır. Eşya güvenli alana, beyannamenin tescilinden sonra ve eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğunun gümrük idaresine bildiriminden önce herhangi bir zamanda konulur ve bu alanda eşya çıkışına izin verilinceye kadar bekletilir.

47) İZİN KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ PARK ALANI NEDİR?

Güvenli park alanı, eşyanın taşıma aracında bekletilmek istenilmesi ya da ihraç edilecek eşyanın, ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması halinde, izin kapsamı tesislerde bulunması zorunlu bir alandır. Eşya güvenli park alanına, beyannamenin tescilinden sonra, eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğunun gümrük idaresine bildiriminden önce herhangi bir zamanda konulur ve bu alanda eşya çıkışına izin verilinceye kadar bekletilir.

48) GÜVENLİ ALAN / GÜVENLİ PARK ALANI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR?

Güvenli alan/ güvenli park alanı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

• Uygun bir muayene ve sevkiyat alanı.
• Kesintisiz güç kaynağına bağlı araç tanımlama ve kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, 24 saat kesintisiz olarak alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere güvenli alanı devamlı izlemeye imkân veren bir kamera sistemi.
• Yeterli aydınlatma düzeni.
• Giriş-çıkış kayıt düzeni.

49) İZİN KAPSAMINDA HANGİ REJİMLER DÂHİLİNDE İŞLEM YAPILABİLİR?

İzin kapsamında, sadece “kesin ihracat” (1000) ve “dâhilde işleme rejimi” (3141-3151) dâhilinde işlem gören ihracat beyannamesi ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir. Ancak, bu izin kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmamaktadır. Ayrıca, 3141 ve 3151 rejim koduyla işlem görmüş ihracat beyannameleri kapsamı eşyaya ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

50) İZİN SAHİBİ MÜHÜRLEME YETKİSİNE SAHİP MİDİR?

 İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyayı ihracat gümrük idaresine getirmeyeceğinden ihracat eşyasını taşıyacak aracı kendisi mühürleyebilecektir. Ancak, üzerinde, seri numarası ve ayırt edici özellikler bulunan “özel tipte mühür” kullanılması gerekir.

51) İZİN KAPSAMI EŞYANIN KESİN İHRACATINDA MÜHÜRLEME VE YÜKLEME İŞLEMLERİNİ KİM, NEREDE YAPAR?

İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, kesin ihracatı yapılacak olan eşyasını tercihine bağlı olarak izinli gönderici yetkisine sahip olan veya olmayan bir taşımacı ile taşıtabilir. Bu durumlarda eşyanın kimin gözetiminde ve hangi tesislerde araca yükleneceği ile aracın kim tarafından mühürleneceği aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İzinli gönderici olmayan taşıyıcı taşırsa Hangi tesiste yüklenir? İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisi. Kim mühürler? İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi mühürler. İzinli gönderici taşırsa Hangi tesiste yüklenir? İhracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin veya izinli göndericinin tesisi. Kim mühürler? İzinli gönderici mühürler.

52) İZİN KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK DÂHİLDE İŞLEME REJİMİNE KONU EŞYANIN MÜHÜRLEME VE YÜKLEME İŞLEMLERİNİ KİM, NEREDE YAPAR?

 İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, dâhilde işlemeye konu olan ihracat eşyasını yalnızca izinli gönderici aracılığıyla taşıtabilir. Bu durumda eşya ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin veya izinli göndericinin tesisinde izinli gönderici gözetiminde araca yüklenir, araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

53) HANGİ EŞYA İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMINDA İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ OLMAYAN KİŞİLERCE TAŞINABİLİR?

 İzinli gönderici yetkisine sahip olmayan kişiler, sadece aşağıdaki özelliklerde olan eşyayı ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden taşıyabilir.
- “1000” rejim kodu ile işlem gören eşya,
- Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın. Geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören eşya,
- Bu rejimlerde beyan edilen eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri ihracat eşyası.

54) İZİN SAHİBİ, EŞYASINI İZİNLİ GÖNDERİCİ HARİCİ KİŞİLERE KENDİ TESİSLERİNDEN HANGİ KOŞULLARLA TAŞITABİLİR?

 İzin sahibi ancak aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda eşyasını kendi tesislerinden izinli gönderici olmayan kişiler aracılığıyla taşıtabilir.
- İzin kapsamında taşıma yapacak taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olması.
- İhracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin izin kapsamında taşıma işlerini yürütecek, taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,
- İzin kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin güvenilirliğe ilişkin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen koşulu sağlıyor olması.

55) İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İŞLEM SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞMEKTEDİR?

1) Tescil: İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firma, ihracat beyannamesini izninde yazılı gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil eder. Tescil sırasında eşyanın izin sahibinin hangi tesislerinden çıkış yapacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.

2) Eşyanın güvenli alana alınması: İhraç edilecek eşya, izin sahibi tarafından güvenli alana alınır. Güvenli alana girişi ve çıkışı yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar ihracat beyannamesinin sayı ve tarihi ile ilişkilendirilerek tutulur. Güvenli alana girişi yapılan eşyaya kesinlikle müdahale edilmez.

3) Gümrük idaresine bildirim: İhracat beyannamesinin tescili ve eşyanın güvenli alana alınmasını müteakip eşyanın çıkışa hazır olduğu ilgili gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir.

4) Kontrol türü bildiriminin beklenilmesi: Gümrük müdürlüğünce eşyanın çıkışına izin verilip verilmeyeceği, izin sahibi firmaya elektronik ortamda bildirilir. Kontrol türü bildirim süresi ilgili Bölge Müdürlüğünce belirlenerek izne yazılır. Bu süre azami 2 saattir. Eşya çıkışına izin verilmeden önce eşya, güvenli alandan ve tesisten çıkarılamaz.

5) Eşyanın tesisten çıkarılması: Eşyanın tesisten çıkarılması gümrük müdürlüğünce çıkış izninin verilip verilmemesine göre farklı işlemlere tabidir.

• Gümrük müdürlüğü tarafından çıkış izninin verilmesi halinde, eşya izin sahibinin ya da taşıyıcı izinli göndericiyse izinli göndericinin gözetimi altında araca yüklenerek araç mühürlenir ve eşya doğrudan sınır gümrük idaresine sevk edilir. Eşya araç üzerinde bekletiliyorsa, araç mühürlenir ve eşya doğrudan sınır gümrük idaresine sevk edilir.
• Gümrük müdürlüğünce yapılacak risk analizine göre çıkış izni verilmeyerek eşyanın muayene edilmesinin gerekmesi halinde, eşya firmanın tesislerinde bulunan güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Bu durumda, olumlu muayene sonuçlarına ulaşılması koşuluyla eşyanın sevk edilmesine müsaade edilir. İhracatta Yerinde Gümrükleme İş Akışı Eşyanın çıkışa hazır olduğu, Eşya güvenli alana alınır gümrüğe bildirilir. Gümrük tarafından risk analizi yapılır. Riskli durum varsa, muayene yapılır Riskli durum yoksa aracın çıkışına izin verilir Muayene sonrası aracın çıkışına izin verilir

56) MESAİ SAATLERİ DIŞINDA İZİN KAPSAMINDA İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

 İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması 7-24 esasına uygun olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla, gümrük idaresinin normal çalışma saatleri dışında da izin kapsamında eşya ihraç edilebilir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde, bu işlemin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağının ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulması gerekir. Bu talep, yapılacak işlem; mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep ile:
- aynı takvim günü, içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,
- aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek. Ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin, en geç bir saat öncesine kadar yapılır. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

57) İZİN SAHİBİ HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEKLE SORUMLUDUR?

Yönetmelikte yer alan işleyişten kaynaklı diğer yükümlülüklerin yanı sıra izin sahibi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.  Yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak,  İhracat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.  Güvenli alana ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, güvenli alana ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.  Güvenli alana ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtlara gümrük idaresine erişim hakkı tanımak ve istenildiğinde bu kayıtların bir kopyasını gümrük

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü idaresine ibraz etmek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.  Özel mührünü veya ihraç gümrük idaresinin basılı mührünü taşıyan formların, korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.