YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

İZİNLİ ALICI YETKİSİ İzinli Alıcı

82) İZİNLİ ALICI KİMDİR?

 İzinli alıcı eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde sonlandıran kişidir.

83) KİMLER İZİNLİ ALICI OLABİLİR?

Aşağıdaki koşulları karşılayan taşımacılar izinli alıcı olabilirler,  İthalatçının Tesisi İzinli Alıcı İzinli Alıcının Tesisi Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerini kendi tesislerden veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi firmanın tesislerinden yapabilme

• Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış olan,

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olan,

• Gümrük idaresine bir milyon Avro tutarında teminat vermiş olan,

• Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk, gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olan. En az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak, Ø En az 500 özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak, Ø Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak.

• Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olan,

• Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olan. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış olmayan kişilerin bu kolaylıktan yararlanması mümkün değildir.

84) BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Başvurular yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ile izinli alıcı başvuru formu doldurularak ve uluslararası taşımacı yetki belgesi eklenerek;

• Başvuru yetkilendirilmiş yükümlü başvurusu sırasında yapılıyorsa, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunun yapıldığı Bölge Müdürlüğüne veya,

• Daha önceden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmış ise sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne, yapılır.

85) HANGİ EŞYA İZİNLİ ALICI YETKİSİ KAPSAMINDA TAŞINAMAZ?

Aşağıda belirtilen eşya izinli alıcı yetkisi kapsamında taşınamaz.

• Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya,

• Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya

• Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşya,

• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya,

• Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya,

• Bakanlıkça belirlenerek duyurulacak diğer eşya. Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ithalinin yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli izinler alınmalıdır.

86) YETKİ KAPSAMI TESİSLER NASIL BELİRLENİR?

Yetki kapsamında işlem yapılacak tesisler aşağıdaki şekilde belirlenir; • İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılmak istenen tesisler başvuru sırasında belirtilir. • Belirtilen tesislerin emniyet ve güvenlik koşullarına uygun olup olmadığı gümrük idaresince incelenir. • İnceleme sonucunda uygun bulunan tesislerden yetki kapsamında işlem yapılmasına izin verilir.

87) İZİNLİ ALICI YETKİSİ KAPSAMINDA TEK SEVKİYATTA BİRDEN FAZLA TESİSTE İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

İzinli alıcı yetkisine sahip kişi aynı zamanda izinli gönderici yetkisine de sahipse, bu kişi tarafından bir araç/konteyner kapsamında taşınan eşya sınır gümrüğünden geçtikten sonra doğrudan bir tesise götürülerek burada kısmen boşaltıp geriye kalan eşya bir başka tesiste boşaltılabilir. Bu işlem birden fazla tesis arasında tekrarlanabilir.

Ancak, bu şekilde işlem sadece aşağıda belirtilen tesisler arasında yapılabilir; - İzinli alıcının kendisine ait birden fazla tesisi, - Eşya sahibi ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahipse, eşya sahibinin bir veya daha fazla tesisi, Birden fazla eşya sahibi varsa bu eşya sahiplerinden ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olanların bir veya daha fazla tesisi, - Gümrük Antrepoları.

Örneğin, izinli alıcı aracı önce bir antrepoya götürüp araçtaki eşyanın bir kısmını oraya boşaltıp sonra ithalatta yerinde gümrükleme sahibi eşya sahibinin bir tesisine götürüp araçta bulunan eşyanın bir kısmını oraya boşaltıp, oradan kendi tesisine götürüp araçtaki eşyanın bir kısmını oraya boşaltıp ondan sonra bir başka ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisine götürüp geriye kalan eşyayı oraya boşaltabilir. Bu şekilde yapılan taşımacılıkta antrepolara boşaltmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü ya da A veya B sınıfı onaylanmış kişi olmayan kişilerin eşyası taşınamaz.

88) BAŞKASINA AİT TESİSLER YETKİ KAPSAMINDA KULLANILABİLİR Mİ?

 İzinli alıcı yetkisi almaya hak kazanmış kişiler, bu yetki kapsamında kullanılmak üzere yalnızca kendi tesisleri için başvuruda bulunabilir. İzinli alıcının ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasını taşıyacak olması durumunda, izinli alıcı tercihe bağlı olarak yetki kapsamındaki tesislerinde ya da ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde işlem yapabilir. İthalatta yerinde gümrükleme iznine sahip tesislerde işlem yapılması ve gümrük müdürlüğünden eşyanın boşaltılabileceğine dair izin verilmesi durumunda, mühür sadece izinli alıcı tarafından kırılabilir.

89) YETKİ KAPSAMINDA BULUNAN TESİSLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislere ilave yapılması veya bu tesislerin izin kapsamından çıkarılması her zaman mümkündür. Ancak, sertifikanın veriliş tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılan tesis ilave edilmesi talepleri kabul edilmeyecektir. Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde değişiklik aşağıdaki şekilde yapılır;

• Tesis eklenmesinin talep edilmesi halinde, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne başvurulur. Yerinde inceleme yapacak sonradan kontrol görevlisi görevlendirilmek üzere başvuru Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe iletilir.

• Taşıması gereken koşulları kaybeden veya artık kullanılmayacak olan tesislerin, yetki kapsamından çıkarılması talebinin firma tarafından gümrük idaresine bildirilmesi üzerine, bu tesisler ilgili bölge müdürlüğünce yetki kapsamından çıkarılır.

90) YETKİ KAPSAMINDA HANGİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDEN İŞLEMYAPILABİLİR?

Yetki kapsamında işlemler, tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve gümrük müdürlüğünün işlem hacmi göz önünde bulundurularak başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen gümrük müdürlüklerinden yapılabilir. Yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, gümrük idaresi tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir.

91)YETKİ KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ DEPOLAMA ALANI NEDİR?

Güvenli depolama alanı, yetki kapsamı tesislerde ithalat eşyasına gümrük müdürlüğü tarafından boşaltma izni verilmesinden sonra ithalat eşyasının boşaltılarak konulacağı ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bulundurulacağı alandır. Eşya güvenli depolama alanına, boşaltma izni verilmesinden sonra konulur ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bu alanda bekletilir.

92) YETKİ KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ PARK ALANI NEDİR?

Güvenli park alanı, güvenli depolama alanı özelliklerine sahip, ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan ve aşağıda belirtilen hallerde izinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın bekletilebileceği alandır. . İthal edilecek eşyanın ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması ve eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan sonra ithal edilecek olması, . Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması, . İthal edilecek eşyanın 48 saat içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması. Eşya güvenli park alanına, gümrük idaresince beyannamenin tescil izni verilmesinden sonra konulur ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bu alanda bekletilir.

93) GÜVENLİ DEPOLAMA/PARK ALANI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR?

Güvenli depolama/park alanı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

• Uygun bir muayene ve sevkiyat alanı,

• Kesintisiz güç kaynağına bağlı araç tanımlama ve kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, 24 saat kesintisiz olarak alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere güvenli alanı devamlı izlemeye imkân veren bir kamera sistemi,

• Yeterli aydınlatma düzeni,

• Giriş-çıkış kayıt düzeni.

94) YETKİ KAPSAMINDA HANGİ REJİMLER DÂHİLİNDE İŞLEM YAPILABİLİR?

Yetki kapsamında, sadece 4000 rejim kodu ile serbest dolaşıma giriş ve 4100-5100 rejim kodu ile dâhilde işleme rejimi dâhilinde işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın transit işlemleri yapılabilir. Ancak, bu yetki kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

95) İZİNLİ ALICI MÜHÜRLEME/ MÜHÜR KIRMA YETKİSİNE SAHİP MİDİR?

İzinli alıcı, ithalata konu eşyanın yetki kapsamı tesise ulaşmasının ve taşıma aracına ve mühre ilişkin kontrollerin gerçekleştirmesinin ardından, yapılan varış bildirimi sonucunda gümrük müdürlüğü tarafından boşaltma izni verilmesi halinde mührü kırıp eşyayı boşaltabilir. Ayrıca, izinli alıcının aynı zamanda izinli gönderici yetkisini haiz olması ve izinli alıcı yetkisi kapsamındaki birden fazla tesiste işlem yapılmak istenilmesi halinde, tesisler arasındaki taşımalarda taşıma aracı, üzerinde seri numarası ve ayırt edici özellikler bulunan özel tipte mühür ile izinli alıcı yetkisini haiz izinli gönderici tarafından mühürlenir.

96) İZİNLİ ALICI YETKİSİ KAPSAMINDA KİMLERİN EŞYASI TAŞINABİLİR?

 İzinli alıcı yetkisi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyası taşınabilir. Bu durumda ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip yetkilendirilmiş yükümlülerin eşyasına ilişkin transit ve ithalat işlemleri talebe göre, ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibinin ya da izinli alıcının tesislerinde sonlandırılabilir. İthalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olmayan yetkilendirilmiş yükümlüler ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin transit ve ithalat işlemleri ise sadece izinli alıcı yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde sonlandırılabilir.

97)YETKİ KAPSAMI EŞYANIN İTHALATINDA MÜHÜRLEME/ MÜHÜR KIRMA VE BOŞALTMA İŞLEMLERİNİ KİM, NEREDE YAPAR?

 İzinli alıcı yetkisi sahibi, yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin “4000” ile “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem gören ithalat eşyasını taşıyabilir. Bu yetki kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak getirilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ithalatında rejim kodu sınırlaması yapılmaz. Bu durumlarda, mührün kim tarafından kırılacağı ve eşyanın hangi tesislerde araçtan boşaltılacağı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Sadece ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibinin eşyası taşınırsa Eşya hangi tesiste boşaltılır? İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin veya izinli alıcının tesisi. Mührü kim kırar? İzinli alıcı. İthalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olmayan yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyası taşınırsa Eşya hangi tesiste boşaltılır? İzinli alıcının tesisi. Kim mühürler/ mührü kim kırar? İzinli alıcı.

98) İZİNLİ ALICI YETKİSİ KAPSAMINDA KULLANILABİLECEK ARAÇLAR VE TAŞIMA YAPTIRILABİLECEK DİĞER TAŞIYICILAR KİMLERDİR?

 İzinli alıcı yetkisine sahip olan kişi izin kapsamı eşyayı aşağıda belirtilen araçlarla taşıyabilir;

- Kendi mülkiyetinde olan araçlarla, - Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla, İzinli alıcı aşağıdaki koşulların sağlanması halinde, başka kişilerden de taşımacılık hizmeti alarak yetki kapsamında taşımacılık yapabilmektedir;

 - Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olması, - İzinli alıcı yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

 - Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen koşulları sağlıyor olması. Başka bir kişiye bu şekilde yetki kapsamında taşımacılık yaptırılacaksa ya izinli alıcı yetkisi için yapılan başvuru sırasında ya da yetki alındıktan sonra taşıma yaptırılacak kişilerin gümrük idaresine bildirilmesi ve bu kişiler için gümrük idaresinden onay alınması gerekir.

 Ancak, transit beyanının hareket ülkesinde kendisi dışında bir gönderici tarafından verilmiş olması halinde, eşyanın hareket ülkesinden Türkiye’deki ilk varış limanı veya havalimanına kadarki taşımacılıkta veya eşya karayolu ile geliyor ve hareket ülkesinde açılan transit beyanı Türkiye’ye girişteki ilk kara sınır kapısında sonlandırılıyorsa kara sınır kapısına kadarki taşımacılıkta bu taşıyıcıların gümrük idaresine yetki başvurusu sırasında veya sonrasında bildirilmiş olması gerekmez.

99) İZİNLİ ALICI YETKİSİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN TAŞIMALARDA TRANSİT BEYANINDAN KİM SORUMLUDUR?

İzinli alıcı ister kendisi doğrudan taşımacılık hizmetini yerine getirsin isterse bunu başka bir taşıyıcıdan taşımacılık hizmeti alarak gerçekleştirsin, her zaman transit beyanını kendi adına vermesi gerekir ve her durumda verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olur.

100) HANGİ DURUMLARDA YETKİ KAPSAMINDA İŞLEM YAPILMASINDA TRANSİT BEYANI VERİLMEZ?

Aşağıda belirtilen hallerde, eşyanın tesislere transit rejimi kapsamında sevki için ayrıca transit beyanı verilmez. - Transit rejimi beyanının eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı öncesinde elektronik ortamda verilmesi ve bu bilgilerin Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılması, - Eşyanın TIR Karnesi kapsamında getirilmesi ve TIR Karnesi bilgilerinin giriş gümrük müdürlüğünce elektronik ortama aktarılması.

101) İZİNLİ ALICI YETKİSİNİN KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMİNAT GEREKİR Mİ?

İzinli alıcı yetkisinin kullanılabilmesi için gümrük idaresine bir milyon Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması gerekir. Bu teminat götürü teminat türünden olup düşümsüz çalışmaktadır. Avro cinsinden verilmesi halinde yıllık olarak güncellenmesi gerekmez, diğer hallerde ise her yıl güncellenmesi gerekir.

 102) İZİNLİ ALICININ İŞLEM SÜRECİ NASILDIR?

1) Giriş gümrük müdürlüğünde yapılacak işlemler: - Özet beyan ya da transit beyanı kapsamında yapılması gereken emniyet ve güvenlik kontrolleri tamamlanır. - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılması gereken kontroller yapılır. - Giriş gümrük idaresinde yapılması gereken diğer işlemler tamamlanır. - Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasının ardından eşya giriş gümrük idaresinden transit beyanı kapsamında izinli alıcı tesisine sevk edilir.

2) Aracın tesise varışında yapılacak işlemler: Eşya tesise getirildiğinde eşyayı taşıyan araç izinli alıcı tarafından kontrol edilir ve elektronik ortamda aracın tesise vardığı o tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük müdürlüğüne bildirilir. Aracın kontrolünde olumsuz bir duruma rastlanılmışsa, bu durum da bildirime konu edilir.

3) Araç mührünün kırılması: Gümrük idaresince varış bildirimini takip eden 15 dakika içerisinde aracın mührünün kırılıp kırılmayacağı izinli alıcıya elektronik ortamda bildirilir. - Mühür kırma izni verilmişse izinli alıcı tarafından araç mührü kırılır. - Mühür kırma izni verilmemişse, eşyayı taşıyan aracın bulunduğu tesiste 3 saat, zorunlu hallerde ise 6 saat içerisinde gümrük idaresince kontrol işlemleri başlatılır. Görevli memur refakatinde araç mührü kırılır.

4) Eşyanın güvenli depolama alanına boşaltılması/taşıt üstünde bekletilmesi: -Eşyanın ithalat işlemleri getirildiği taşıttan boşaltılarak yapılacaksa: mührün kırılmasının ardından eşya güvenli depolama alanına boşaltılır. Eşya ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün değil ise veya konteyner içerisinde getirilmiş ve ithalat işlemleri eşya konteynerden boşaltılmadan yapılmak isteniyorsa eşya güvenli park alanına boşaltılır. Transit rejimi sonlandırılarak eşya geçici depolama statüsüne alınmış olur. Bu eşyanın ithalat işlemleri geçici depolama statüsünün başlangıç tarihini izleyen 20 gün içerisinde tamamlanır. - Eşyanın ithalat işlemleri getirildiği taşıttan boşaltılmadan yapılacaksa: Eşya araç mührünün kırılmasının ardından ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar güvenli park alanında araç üzerinde bekletilir. Bu eşyanın ithalat işlemleri gümrük idaresince beyannamenin tescil işlemlerinin başlatılması için izin verilmesini izleyen 48 saat içerisinde tamamlanır. Transit rejimi bu aşamada sonlandırılmaz.

5) İthalata ilişkin beyannamenin tescili ve eşyanın kontrol türü işlemlerinin yapılması:

a) İthalata ilişkin beyannamenin tescili: Güvenli depolama/park alanına alınan eşyanın ithalatına ilişkin beyanname, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük müdürlüğü nezdinde tescil edilir.

b) Gümrük idaresine bildirim: Eşyanın ithalata hazır olduğu beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir.

c) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağının bildirilmesi: Gümrük müdürlüğünce, eşyanın hangi kontrol türünde işlem göreceği elektronik ortamda eşya sahibine bildirilir. -Eşya sahibi A veya B sınıfı onaylanmış kişiyse: Eşyanın ithalat işlemleri getirildiği taşıttan boşaltılarak yapılacaksa; eşya mavi, sarı veya kırmızı hatlardan birinde işlem görür. Eşyanın ithalat işlemleri getirildiği taşıttan boşaltılmadan yapılacaksa; eşya sarı veya kırmızı hatta işlem görür. -Eşya sahibi yetkilendirilmiş yükümlüyse: Eşya yeşil veya kırmızı hatta işlem görür.

d) Eşyanın kontrol türüne göre ithalat işlemlerinin yapılması: - Eşyanın yeşil hatta işlem göreceği bildirilmişse: Eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerinin ödenmesi veya bu vergilerin teminata bağlanması sonrasında güvenli depolama/park alanından çıkışına izin verilir. - Eşyanın mavi hatta işlem göreceği bildirilmişse: Eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerinin ödenmesi veya bu vergilerin teminata bağlanması sonrasında güvenli depolama/park alanından çıkışına izin verilir. Beyanname eki belgeler ertelenmiş kontrole tabi tutulmak üzere gümrük müdürlüğüne teslim edilir. - Eşyanın sarı hatta işlem göreceği bildirilmişse,  Beyanname ve eki belge asılları beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne teslim edilir,  gümrük idaresince yapılan belge kontrolü neticesinde gümrük idaresince eşyanın ithaline izin verilmesi halinde. Eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerinin ödenmesi veya bu vergilerin teminata bağlanması sonrasında güvenli depolama/park alanından çıkışına izin verilir.

- Eşyanın kırmızı hatta işlem göreceği bildirilmişse: Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü tarafından eşyanın bulunduğu tesise 3 saat içerisinde, zorunlu hallerde ise 6 saat içerisinde muayene ile görevli memur gönderilir. Muayene ile ilgili memurun eşyayı muayene etmesi ve beyanname ile eki belgeleri incelemesinden sonra eşyanın teslimine izin vermesi halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerinin ödenmesi  veya bu vergilerin teminata bağlanması sonrasında eşyanın güvenli depolama/park alanından çıkışına izin verilir.

6) Eşyanın ithalat işlemlerinin tamamlanması: - Eşyanın güvenli depolama alanı ya da güvenli park alanında araçtan indirilerek işlemlerinin yapılıyor olması halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerinin ödenmesi veya bu vergilerin teminata bağlanmasıyla birlikte ithalat işlemleri tamamlanmış olur. - Eşyanın güvenli park alanında araçtan boşaltılmadan işlemlerinin yapılıyor olması ve bu eşyanın kırmızı hatta işlem görmesi halinde, eşyanın muayenesinin bitiminde transit rejimi sonlandırılmış, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerinin ödenmesi veya bu vergilerin teminata bağlanmasıyla birlikte ithalat işlemleri tamamlanmış olur. - İthalat işlemleri araçtan indirilmeden yapılacak eşya yeşil veya sarı hatta işlem görmüşse, güvenli park alanında yeşil/sarı hat işlemleri tamamlandıktan sonra, eşya güvenli park alanından çıkartılarak tesis içerisindeki başka bir yere boşaltılır. Eşya boşaltıldığı yerde izinli alıcı tarafından eşya sahibinin refakatinde transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgiler ile ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilerle karşılaştırılarak incelenir. • Yapılan kontrol neticesine beyana herhangi bir aykırılığın olmadığı tespit edilmişse transit rejimi sonlandırılmış ve eşya ithal edilmiş olur. • Yapılan kontrol neticesinde beyana aykırılık tespit edilmişse, izinli alıcı tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunulur. Gümrük müdürlüğü tarafından eşyanın bulunduğu tesise eşyanın kontrolü için memur gönderilir. Görevli memur gelene kadar eşya izinli alıcı tarafından emniyet altına alınır. Görevli memur tarafından yapılan kontroller neticesinde eşyanın teslimine izin verilmesi halinde, transit rejimi sonlandırılır, eşyanın ödenmesi veya teminat altına alınması gereken vergilerde farklılık olması halinde bu farklılık için mahsuplaşma da yapılmak suretiyle, eşya ithal edilmiş olur ve sahibine teslim edilir.

Muayene sonrası aracın mührü kırılır İzinli Alıcı İş Akışı Özet beyan ya da transit beyanı kapsamında emniyet ve güvenlik kontrolleri tamamlanır Eşya, izinli alıcının tesisine getirilir ve izinli alıcı tarafından kontrol edilir Aracın tesise vardığı gümrüğe bildirilir Gümrük tarafından risk analizi yapılır Riskli durum varsa, muayene yapılır Riskli durum yoksa, mühür kırma izni verilir İthalat beyannamesi tescil edilir ve eşyanın ithalata hazır olduğu bildirilir Eşya, güvenli depolama alanına boşaltılır Muayeneye tabi tutulacaksa, eşya güvenli depolama alanında bekletilir Muayeneye tabi tutulmayacaksa, eşya güvenli depolama alanından çıkarılır Muayene sonrası eşya güvenli depolama alanından çıkarılır.

İzinli Alıcı-Kontrol Türlerine Göre İş Akışı Özet beyan ya da transit beyanı kapsamında emniyet ve güvenlik kontrolleri tamamlanır Eşya izinli alıcı yetkisi sahibi firmanın tesislerine taşınır Kontrol edilen ve mührü kırılan araç, geçici depolama alanına alınır İthalat beyannamesi tescil edilir ve eşyanın ithalata hazır olduğu bildirilir Eşya yeşil hatta işlem görecekse Eşya mavi hatta işlem görecekse Eşya sarı hatta işlem görecekse Eşya kırmızı hatta işlem görecekse Eşyanın vergileri ödenir veya teminata bağlanır Eşyanın geçici depolama alanından çıkışına izin verilir Eşyanın vergileri ödenir veya teminata bağlanır Eşyanın geçici depolama alanından çıkışına izin verilir Beyanname eki belgeler gümrük müdürlüğüne teslim edilir Beyanname eki belgeler gümrük müdürlüğüne teslim edilir Gümrük idaresi eşyayı muayene eder

103) MESAİ SAATLERİ DIŞINDA YETKİ KAPSAMINDA İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

İzinli alıcı uygulaması 7-24 esasına uygun olarak çalışmaktadır, dolayısıyla gümrük idaresinin faal olmadığı zamanlarda da yetki kapsamında eşya taşınabilir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde, bu işlemin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağının transit beyanının tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulması gerekir. Bu talep, yapılacak işlem; mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep ile; - aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin, - aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin, en geç bir saat öncesine kadar yapılır. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir. Bildirimde bulunulmaması halinde yetki kapsamı eşyanın mesai saatleri dışında sevk işlemi yapılamaz.

 104) YETKİ SAHİBİ HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEKLE SORUMLUDUR?

Yönetmelikte yer alan işleyişten kaynaklı diğer yükümlülüklerin yanı sıra yetki sahibi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur:

• Yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak,

• İthalata ilişkin beyanname eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak,

• Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süreyle saklamak,

• Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtlara gümrük idaresine erişim hakkı tanımak ve istenildiğinde bu kayıtların bir kopyasını gümrük idaresine ibraz etmek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak,

• Yetki kapsamında kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak, • Güvenli depolama alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde, yetkili gümrük müdürlüğünü bu durum hakkında bilgilendirmek.